a
ส่งคำถามและติชม
วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ส่งคำถามและติชม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่:
เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์:
1178, 05328 2289, 09 1149 1111
โทรสาร:
0 5314 2787

วิสัยทัศน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง