ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ว ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายนนี้

ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ว ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติทุกท่าน ซึ่งมีบริการหลากหลาย อาทิ

-การต่อวีซ่าระยะสั้น (ประเภทท่องเที่ยว)

-การรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

-การแจ้งที่ถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าว

จุดให้บริการอยู่ที่ชั้น 2 ติดกับเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย

โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053 277 510

-----------

The Chiang Mai Immigration Office ready to officially open on June 6th at Central Chiangmai.To provide more convenient and efficient services to foreign citizens such as

- Short-term tourist visa extension service

- 90 days report

- Notification of residence for foreigners

Service address: 2nd floor, next to the post office.

Office hour : Monday - Friday from 9:00 AM - 5:00 PM and closed on public holidays.

For more information, call. 053 277 510

------------

清迈移民局于 6 月 6 日在尚泰清迈购物中心开业。 为向外国公民提供更加便捷、高效服务 例如

- 请申办短期旅游签证延期

- 90天报到

- 居住证明

服务地址 : 2 楼,邮局的旁边

服务工作时间:周一至周五,早上9点至下午5点泰国法定节假日除外)

更多信息请联系 053 277 510